Pàgina Principal
Biografia de JS Bach
Traduccions
Magnificat BWV 243
Passió Mateu BWV 244
Passió Joan BWV 245
Orat. Nadal BWV 248
Orat. Pasqua BWV 249
Missa en Si menor
Quadern A. Magdalena
Cantates de Bach
Bach Instrumental
Curiositats de Bach
Cantata del Diumenge
Ruta Bach
La Joia del mes
Llibre de Visites

 

Descarrega't la partitura completa

 

Composició: En diferents etapes entre 1724 i 1745.
Estrenes:  Pel Nadal de 1723 o 1724 el Sanctus. El 21 d’abril de 1733 el Kyrie i Glòria (Missa luterana), amb motiu de la proclamació com a elector de Frederic August II de Saxònia. La missa completa no va ser mai executada en vida de Bach. La primera execució integral s'esdevení l'any 1834.
Text: Ordinari de la Missa.

Properament publicarem el comentari d'aquesta obra.

 

Missa en si menor BWV 232

Kyrie

1. COR
Senyor, teniu pietat.

2. DUET (Soprano I, Soprano II)
Crist, teniu pietat.

3. COR
Senyor, teniu pietat.

Kyrie       
    
1. (Coro)
Kyrie eleison.

2. Aria (Duetto)
Christe eleison.

3. (Coro)
Kyrie eleison.
Glòria

4. COR
Glòria a Déu a dalt del cel

5. COR
i a la terra pau als homes de bona voluntat.

6. ÀRIA (Soprano II)
Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem.

7. COR
Us donem gràcies, per la vostra immensa glòria,

8. DUET (Soprano I, Tenor)
Senyor Déu, Rei celestial,
Déu Pare omnipotent,
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare,

9. COR
vós, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món,
acolliu la nostra súplica,

10. ÀRIA (Contralt)
vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres.

11. ÀRIA (Baix)
Perquè vós sou l’únic Sant,
vós l’únic Senyor,
vós l’únic Altíssim, Jesucrist,

12. COR
amb l’Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare.
Amén.

Gloria       
    
4. (Coro)
Gloria in excelsis Deo.

5. (Coro)
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

6. Aria
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.

7. (Coro)
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

8. Aria (Duetto)
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Jesu Christe altissime,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

9. Coro

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

10. Aria A
Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.

11. Aria B
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.

12. Coro
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris,
Amen.

Símbol Nicè (Credo)

13. COR
Crec en un sol Déu

14. COR
Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

15. DUET (Soprano I, Contralt)
I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu de Déu, Llum de Llum,
Déu veritable de Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare;
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els homes,
i per la nostra salvació davallá del cel.

16. COR
I, per obra de I'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home.

17. COR
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat.

18. COR
I ressuscità el tercer dia,
d’acord amb les Escriptures,
i se'n pujà al cel;
seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós
a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

19. ÀRIA (Baix)
Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.

20. COR
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.

21. COR
I espero la resurreccíó dels morts,
i la vida del món venidor. Amén.

Symbolum Nicenum       
    
13. Coro
Credo in unum Deum.

14. Coro
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

15. Aria (Duetto)
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de coelis.

16. Coro
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine, et homo factus est.

17. Coro
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

18. Coro
Et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dextram Dei Patris,
et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

19. Aria B
Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.

20. Coro
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

21. Coro
Et exspecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi, Amen.

Sanctus

22. COR
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu dels exèrcits.
El cel i la terra són plens de la seva glòria.

23. COR
Hosanna a les altures.

24. ÀRIA (Tenor)
Beneït el qui ve en nom del Senyor.

25. COR
Hosanna a les altures.

Sanctus
          
22. Coro
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria eius.

23. Coro
Osanna in excelsis

24. Aria
Benedictus qui venit in nomine Domini.

25. Coro
Osanna in excelsis

Agnus Dei

26. ÀRIA (Contralt)
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.

27. COR
Doneu-nos la pau.

 

Agnus Dei     
      
26. Aria
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

27. Coro
Dona nobis pacem.


Text oficial de la missa en català, adaptat d’acord amb el text llatí per Gabriel de la S.T. Sampol

Edició i comentaris de J. M. Serra

Catalunya, 2011

 

CataBach.com
La pàgina en català de JS Bach

 

SOLI BACHIO GLORIA