Pàgina Principal
Biografia de JS Bach
Traduccions
Magnificat BWV 243
Passió Mateu BWV 244
Passió Joan BWV 245
Orat. Nadal BWV 248
Orat. Pasqua BWV 249
Missa en Si menor
Quadern A. Magdalena
Cantates de Bach
Bach Instrumental
Curiositats de Bach
Cantata del Diumenge
Ruta Bach
La Joia del mes
Llibre de Visites


 

Descarrega't la partitura completa

PRIMERA PART

I. TRAÏCIÓ i ARREST

COR
Senyor, sobirà nostre, la glòria del qual
És magnífica d’un cap a l’altre de la terra!
Mostreu-nos per la vostra Passió,
Que vós, veritable Fill de Déu,
Tostemps, fins en la més gran humiliació,
Heu estat glorificat.

RECITATIU (18, 1-5a)
EVANGELISTA. Jesús va sortir amb els deixebles
cap a l’altra banda del torrent Cedró, on hi havia un hort,
i hi entrà amb els deixebles.
Judes, el qui el traïa, sabia també aquell loc,
perquè Jesús s’hi havia reunit sovint amb els deixebles.  
Judes, doncs, prengué la cohort
i uns guardes dels grans sacerdots i dels fariseus,
i se n’hi anà amb llanternes, torxes i armes.
Jesús, sabent tot allò que li havia de passar,
s’avançà i els digué:
JESÚS. Qui busqueu?
EVANGELISTA. Li respongueren:

COR (18, 5b)
Jesús de Natzaret!

RECITATIU (18, 5c-7a)
EVANGELISTA. Els diu:
JESUS. Sóc jo.
EVANGELISTA. Judes, el qui el traïa,
es trobava també amb ells. Així que els digué:
Sóc jo! recularen i caigueren per terra.
Novament els preguntà:
JESÚS. Qui busqueu?
EVANGELISTA. Li digueren:

COR (18, 7b)
Jesús de Natzaret!

RECITATIU (18, 8)
EVANGELISTA. Jesús contestà:
JESÚS: Ja us he dit que sóc jo;
si doncs, em busqueu a mi, deixeu que se’n vagin aquests.

CORAL
Oh gran amor, oh amor sense mesura
Que us ha portat per aquest camí del martiri!
Jo vivia al món entre el plaer i l’alegria,
I vós heu de patir!

RECITATIU (18, 9-11)
EVANGELISTA. Per tal que es complís la paraula
que havia dit:  
Dels qui m’heu donat, no n’he perdut ni un de sol.
Aleshores Simó Pere, que tenia una espasa, la desembeinà,
ferí el criat del gran sacerdot i li tallà  
l’orella dreta; aquest criat es deia Malcus.
Però Jesús digué a Pere:
JESÚS. Fica l’espasa a la beina;
el calze que m’ha donat el Pare, no l’haig de beure?

ERSTER TEIL

I. VERRAT und GEFANGENNAHME

Nr. 1. CHOR
Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm
In allen Landen herrlich ist!
Zeig’ uns durch deine Passion,
Daβ du, der wahre Gottessohn,
Zu aller Zeit, auch in der gröβten Niedrigkeit,
Verherrlicht worden bist.

Nr. 2. REZITATIV (18, 1-5a)
EVANGELIST. Jesus ging mit seinen Jüngern
über den Bach Kidron, da war ein Garten,
darein ging Jesus und seine Jünger.  
Judas aber, der ihn verriet, wuβte den Ort auch, denn
Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern.
Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar
und der Hohenpriester und Pharisäer Diener,
kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen.
Als nun Jesus wuβte Alles, was ihm begegnen sollte,
ging er hinaus und sprach zu ihnen:
JESUS. Wen suchet ihr?
EVANGELIST. Sie antworteten ihm:

Nr. 3. CHOR (18, 5b)
Jesum von Nazareth!

Nr. 4. REZITATIV (18, 5c-7a)
EVANGELIST. Jesus spricht zu ihnen:
JESUS. Ich bin’s.
EVANGELIST. Judas aber, der ihn verriet,
stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach:
Ich bin’s! wichen sie zurücke und fielen zu Boden.
Da fragete er sie abermal:
JESUS. Wen suchet ihr?
EVANGELIST. Sie aber sprachen:

Nr. 5. CHOR (18, 7b)
Jesum von Nazareth!

Nr. 6. REZITATIV (18, 8)
EVANGELIST. Jesus antwortete:
JESUS. Ich hab’s euch gesagt, daβ ich’s sei,
suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen!

Nr. 7. CHORAL
O groβe Lieb’, o Lieb’ ohn’ alle Maβe,
Die dich gebracht auf diese Marterstraβe!
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du muβt leiden!

Nr. 8. REZITATIV (18, 9-11)
EVANGELIST. Auf daβ das Wort erfüllet würde,
welches er sagte:
Ich habe der Keine verloren, die du mir gegeben hast.
Da hatte Simon Petrus ein Schwert, und zog es aus, und
schlug nach des Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm sein
recht Ohr ab; und der Knecht hieβ Malchus.  
Da sprach Jesus zu Petro:
JESUS. Stecke dein Schwert in die Scheide;
soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat

II. DAVANT ELS GRANS SACERDOTS. NEGACIONS DE PERE


CORAL
Faci’s la vostra voluntat, Senyor Déu, així
A la terra com es fa en el Cel.
Doneu-nos paciència en l’adversitat,
Feu-nos obedients en la felicitat i en el dolor,
Protegiu i guieu tota carn i tota sang
Que es reveli contra la vostra voluntat.

RECITATIU (18, 12-14)
EVANGELISTA. Llavors la cohort, el tribú
i els guardes dels jueus agafaren Jesús i el lligaren.
I el dugueren primer a Anàs,
que era sogre de Caifàs,
el gran sacerdot d’aquell any.
Caifàs era el qui havia aconsellat als jueus:
Val més que un sol home mori pel poble.

ÀRIA DE CONTRALT
Per a deslliurar-me dels llaços del pecat,
Lliguen el meu Salvador;
Per a curar-me de tota macadura de vici,
Ell es deixa ferir.

RECITATIU (18, 15a)
EVANGELISTA. Simó Pere
i un altre deixeble seguien Jesús.

ÀRIA DE SOPRANO
Jo també us segueixo amb passos de joia
I no us abandono,
Vida meva, llum meva.
Feu viu el meu pas
I no cesseu
De portar-me cap a vós,
Empenyeu-me, demaneu-me.

RECITATIU (18, 15b-23)
EVANGELISTA. Aquest deixeble era
conegut del gran sacerdot, i entrà amb Jesús
al palau del gran sacerdot, mentre que Pere s’havia quedat
a fora, a la porta.  
Sortí, doncs, l’altre deixeble, conegut del gran sacerdot,
parlà a la portera i féu entrar Pere.
La criada portera digué aleshores a Pere:
CRIADA. No ets pas tu també dels deixebles d’aquest home?
EVANGELISTA. Ell li contestà:                                                                                
PERE. No en sóc!
EVANGELISTA. S’estaven allí els criats i els guardes,
que havien preparat un caliu, perquè feia fred, i
s’escalfaven. Pere també s’hi estava, amb ells,
escalfant-se. Llavors el gran sacerdot interrogà Jesús sobre
els seus deixebles i la seva doctrina. Jesús li respongué:
JESÚS. Jo he parlat públicament al món;
he ensenyat sempre a la sinagoga i al
temple, on tots els jueus es reuneixen, i no he
dit res d’amagat. Per què em preguntes?
Pregunta als qui m’han sentit
què els he parlat; ells saben prou
allò que els he dit.
EVANGELISTA. En dir això,
un dels guardes, donà
una bufetada a Jesús dient:
CRIAT. Així contestes al gran sacerdot?
EVANGELISTA. Jesús li respongué:
JESÚS. Si he parlat malament, prova
què he dit de mal, però si he parlat bé,
per què em pegues?
 
CORAL
Qui us ha pegat així,
Salvador meu, i us ha fet patir amb tortures?
Vós no sou un pecador
Com nosaltres i els nostres fills,
Vós no coneixeu la maldat.
Jo, jo i els meus pecats,
Més nombrosos que els granets
De sorra del mar,
Us hem causat
L’aflicció que sofriu,
I el terrible martiri.

RECITATIU (18, 24-25a)
EVANGELISTA. Anàs l’envià lligat a
Caifàs, el gran sacerdot. Simó Pere s’estava allí
escalfant-se. I li digueren:

COR (18, 25b)
No ets pas tu també dels seus deixebles?

RECITATIU (18, 25c-27; Mt 26, 75a, c)
EVANGELISTA. Ell ho negà i digué:
PERE. No en sóc!
EVANGELISTA. Li diu un dels criats del gran sacerdot,
parent d’aquell a qui Pere tallà l’orella:
CRIAT. No t’he vist jo a l’hort amb ell?
EVANGELISTA. Pere ho negà novament,
i a l’instant cantà un gall. Llavors Pere es recordà
de les paraules que Jesús li havia dit, i sortí a fora
i va plorar amargament.

ÀRIA DE TENOR
Ai, ànima meva,
A on vols anar,
On puc trobar refugi?
M’he de quedar aquí,
O més m’estimaré
Deixar enrera muntanyes i turons?
No trobo consol al món,
I al cor
Només hi sento el dolor
De la meva maldat,
Perquè el servent ha negat el seu Senyor.

CORAL
Pere, irreflexiu,
Nega el seu Déu;
Però al retret de la primera mirada
Plora amargament:
Jesús, mireu-me també
Si no em penedeixo
Quan hagi fet mal,
Moveu la meva consciència.


II. VERHÖR VOR DEN HOHENPRIESTERN. PETRI VERLEUGNUNG

Nr. 9. CHORAL
Dein Will’ gescheh’, Herr Gott, zugleich
Auf Erden wie im Himmelreich;
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsamsein in Lieb’ und Leid,
Wehr’ und steur’ allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut.

Nr. 10. REZITATIV (18, 12-14)
EVANGELIST. Die Schaar aber und der Oberhauptmann,
und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn.
Und führeten ihn auf’s erste zu Hannas,  
der war Kaiphas Schwäher,  
welcher des Jahres Hohepriester war.
Es war aber Kaiphas, der den Juden riet,  
es wäre gut, daβ ein Mensch würde umbracht für das Volk.

Nr. 11. ARIE (ALT)
Von den Stricken meiner Sünden mich zu entbinden,
Wird mein Heil gebunden;
Mich von allen Lasterbeulen völlig zu heilen,
Läβt er sich verwunden.

Nr. 12. REZITATIV (18, 15a)
EVANGELIST. Simon Petrus aber
folgete Jesu nach, und ein and’rer Jünger.

Nr. 13. ARIE (SOPRAN)
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten,
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf
Und höre nicht auf,
Selbst an mir zu ziehen,
Zu schieben, zu bitten.

Nr. 14. REZITATIV (18, 15b-23)
EVANGELIST. Derselbige Jünger war
dem Hohenpriester bekannt, und ging mit Jesu hinein
in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund
drauβen vor der Tür.
Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus,
und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein.
Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro:
MAGD. Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer?
EVANGELIST. Er sprach:
PETRUS. Ich bin’s nicht!
EVANGELIST. Es stunden aber die Knechte und Diener
und hatten ein Kohlfeu’r gemacht, denn es war kalt, und
wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen, und  
wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesum um
seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
JESUS. Ich habe frei, öffentlich geredet vor der Welt.
Ich habe allezeit gelehret in der Schule, und in dem
Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts
im Verborg’nen geredt. Was fragest du mich darum?         
Frage die darum, die gehöret haben,
was ich zu ihnen geredet habe; siehe, dieselbigen wissen,
was ich gesaget habe!
EVANGELIST. Als er aber solches redete,
gab der Diener einer, die dabei stunden,
Jesu einen Backenstreich, und sprach:
DIENER. Solltest du dem Hohenpriester also antworten?
EVANGELIST. Jesus aber antwortete:
JESUS. Hab’ ich übel geredt, so beweise es,
daβ es böse sei, hab’ ich aber recht geredt,
was schlägest du mich?

Nr. 15. CHORAL
Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht’t?
Du bist ja nicht ein Sünder,
Wie wir und unsre Kinder,
Von Missetaten weiβt du nicht.
Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
Das Elend, das dich schläget,
Und das betrübte Marterheer.

Nr. 16. REZITATIV (18, 24-25a)
EVANGELIST. Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem
Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund und
wärmete sich; da sprachen sie zu ihm:

Nr. 17. CHOR (18, 25b)
Bist du nicht seiner Jünger einer?

Nr. 18. REZITATIV (18, 25c-27; Mt 26, 75a, c)
EVANGELIST. Er leugnete aber und sprach:
PETRUS. Ich bin’s nicht!
EVANGELIST. Spricht des Hohenpriesters Knecht einer,
ein Gefreund’ter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte:
DIENER. Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?
EVANGELIST. Da verleugnete Petrus abermal,
und alsobald krähete der Hahn. Da gedachte Petrus
an die Worte Jesu, und ging hinaus
und weinete bitterlich.

Nr. 19. ARIE (TENOR)
Ach, mein Sinn,
Wo willt du endlich hin,
Wo soll ich mich erquicken?
Bleib’ ich hier,
Oder wünsch’ ich mir
Berg und Hügel auf den Rücken?
Bei der Welt ist gar kein Rat,
Und im Herzen
Stehn die Schmerzen
Meiner Missetat,
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.

Nr. 20. CHORAL
Petrus, der nicht denkt zurück,
Seinen Gott verneinet,
Der doch auf ein’n ernsten Blick
Bitterlichen weinet:
Jesu, blicke mich auch an,
Wenn ich nicht will büβen;
Wenn ich Böses hab’ getan,
Rühre mein Gewissen.


 SEGONA PART

CORAL
Crist ens porta la benaurança,
Ell no ha fet res de dolent.
Per nosaltres, de nit
El van fer pres com si fos un lladre,
Conduït davant els impius,
Acusat falsament,
Objecte de mofa, humiliat i escopit,
Com diu l’Escriptura.


 ZWEITER TEIL

Nr. 21. CHORAL
Christus, der uns selig macht,
Kein Bös’s hat begangen,
Der ward für uns in der Nacht
Als ein Dieb gefangen,
Geführt vor gottlose Leut’
Und fälschlich verklaget,
Verlacht, verhöhnt und verspeit,
Wie denn die Schrift saget.


III. JESÚS DAVANT PILAT.
FLAGEL.LACIÓ i CONDEMNA


RECITATIU (18, 28-30a)
EVANGELISTA. Aleshores dugueren Jesús de casa de Caifàs al pretori; era de bon matí.
Però ells no van entrar al pretori,
per no contaminar-se i, així, poder menjar l’anyell pasqual.
Pilat, doncs, va sortir a fora cap a ells i digué:
PILAT. Quina acusació porteu contra aquest home?
EVANGELISTA. Li contestaren:

COR (18, 30b)
Si aquest no fos un malfactor,
no te l’hauríem pas dut.

RECITATIU (18, 31a)
EVANGELISTA. Pilat els digué:
PILAT. Preneu-lo vosaltres mateixos
i jutgeu-lo segons la vostra llei.
EVANGELISTA. Els jueus li respongueren:

COR (31b)
A nosaltres no ens és permès d’executar ningú.

RECITATIU (18, 32-36)
EVANGELISTA. Calia que es complissin les paraules
que digué Jesús indicant de quina mort havia de morir.
Llavors Pilat se’n tornà a dintre el pretori,
cridà Jesús i li digué:
PILAT. Tu ets el rei dels jueus?
EVANGELISTA. Jesús respongué:
JESÚS. Dius això de per tu mateix,
o bé d’altres t’ho han dit de mi?
EVANGELISTA. Pilat va respondre:
PILAT. Que potser sóc jueu, jo?
El teu poble i els grans sacerdots t’han dut a mi;
què has fet?
EVANGELISTA. Jesús contestà:
JESÚS. El meu regne no és d’aquest món;
si el meu regne hagués estat d’aquest món,
els meus homes prou haurien lluitat
perquè jo no caigués a les mans dels jueus;
però, de fet, el meu regne no és pas d’aquí.

CORAL
Ah gran rei, magnífic en tota circumstància,
Què puc fer per a proclamar la vostra fidelitat?
El cor de l’home no és capaç d’oferir-vos un present
Digne de vós.
Amb les meves limitacions no puc aconseguir
Res que iguali la vostra misericòrdia.
Com podré correspondre amb obres al vostre gran amor?
III. JESUS VOR PILATUS.
GEIβELUNG und VERURTEILUNG


Nr. 22. REZITATIV (18, 28-30a)
EVANGELIST. Da führeten sie Jesum von Kaiphas
vor das Richthaus; und es war frühe.                       
Und sie gingen nicht in das Richthaus,
auf daβ sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten.
Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach:
PILATUS. Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen?
EVANGELIST. Sie antworteten und sprachen zu ihm:

Nr. 23. CHOR (18, 30b)
Wäre dieser nicht ein Übeltäter,
wir hätten dir ihn nicht überantwortet.

Nr. 24. REZITATIV (18, 31a)
EVANGELIST. Da sprach Pilatus zu ihnen:
PILATUS. So nehmet ihr ihn hin und richtet
ihn nach eurem Gesetze!
EVANGELIST. Da sprachen die Juden zu ihm:

Nr. 25. CHOR (31b)
Wir dürfen niemand töten.

Nr. 26. REZITATIV (18, 32-36)
EVANGELIST. Auf daβ erfüllet würde das Wort
Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde.
Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus
und rief Jesus und sprach zu ihm:
PILATUS. Bist du der Juden König?
EVANGELIST. Jesus antwortete:
JESUS. Redest du das von dir selbst,
oder haben’s dir Andere von mir gesagt?
EVANGELIST. Pilatus antwortete:
PILAT. Bin ich ein Jude?
Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet;
was hast du getan?
EVANGELIST. Jesus antwortete:
JESUS. Mein Reich ist nicht von dieser Welt;
wäre mein Reich von dieser Welt,
meine Diener würden darob kämpfen,
daβ ich den Juden nicht überantwortet würde!
Aber, nun ist mein Reich nicht von dannen.

Nr. 27. CHORAL
Ach groβer König, groβ zu allen Zeiten,
Wie kann ich g’nugsam diese Treu’ ausbreiten?
Kein’s Menschen Herze mag indess ausdenken,
Was dir zu schenken.
Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen,
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten im Werk erstatten?

RECITATU (18, 37-40a)
EVANGELISTA. Pilat li digué:
PILAT. Per tant, tu ets rei?
EVANGELISTA. Jesús respongué:
JESÚS. Tu mateix ho dius: sóc rei.
Jo per això he nascut i per això he vingut al món:
per donar testimoniatge de la veritat;
tot aquell que és de la veritat, escolta la meva veu.
EVANGELISTA. Pilat li digué:
PILAT. I què és, la veritat?
EVANGELISTA. Havent dit això,
tornà a sortir cap als jueus i els digué:
PILAT. Jo no trobo cap causa contra ell.
Però teniu costum que us en deixi anar un (per Pasqua);
voleu, doncs, que us deixi anar el rei dels jueus?
EVANGELISTA. Aleshores cridaren novament:

COR (18, 40b)
Aquest, no, Barrabàs!

RECITATIU (18, 40c-19, 1)
EVANGELISTA. Barrabàs era un bandit.
Aleshores Pilat prengué Jesús i el féu assotar.

ARIÓS DE BAIX
Contempla, ànima meva, amb plaer temorós,
Amb goig amarg i mig cor deprimit,
Els turments de Jesús, per tu el bé més gran,
Com a les espines que el fereixen,
Hi poncellen flors amb les claus del Cel;
Del seu patiment en pots treure molts fruits dolços,
No deixis mai de contemplar-lo.

ÀRIA DE TENOR
Mira, el seu tors sagnant
Per tot arreu.
És com el Cel:
Un cop que les onades
Del nostre diluvi de pecats amansin
Sortirà el més bonic dels Arcs de Sant Martí
Com a signe de la gràcia de Déu.

RECITATIU (19, 2-3a)
EVANGELISTA. Els soldats van teixir una
corona d’espines, la hi posaren al cap,
el revestiren d’un mantell de porpra, (i se li acostaven)
i li deien:

COR (19, 3b)
Salve, “estimat” rei dels jueus!

RECITATIU (19, 3c-6a)
EVANGELISTA. I li donaven bufetades.
Pilat tornà a sortir a fora i els digué:
PILAT. Mireu, us el trec a fora
perquè sapigueu que no li trobo cap causa.
EVANGELISTA. Aleshores Jesús sortí a fora portant
la corona d’espines i el mantell de porpra, i (Pilat) els digué:
PILAT. Aquí teniu l’home!
EVANGELISTA. Quan els grans sacerdots
i els guardes el van veure cridaren:

COR (19, 6b)
Crucifica’l, crucifica’l!

RECITATIU (19, 6c-7a)
EVANGELISTA. Pilat els digué:
PILAT. Preneu-lo vosaltres mateixos i crucifiqueu-lo;
que jo no li trobo cap causa.
EVANGELISTA. Els jueus li respongueren:

COR (19, 7b)
Nosaltres tenim una Llei, i, segons la Llei, ha
de morir, perquè s’ha fet Fill de Déu.

RECITATIU (19, 8-12a)
EVANGELISTA. Quan Pilat sentí aquestes paraules,
va témer encara més; entrà de nou
al pretori i digué a Jesús:
PILAT. D’on ets tu?
EVANGELISTA. Però Jesús no li féu cap resposta.
Llavors Pilat li digué:
PILAT. A mi no em parles? Que no saps
que tinc poder de crucificar-te,
i poder de deixar-te anar?
EVANGELISTA. Jesús li respongué:
JESÚS. No tindries cap poder sobre meu
si no t’hagués estat donat de dalt;
per això, el qui m’ha posat a les teves mans,
té un pecat més gran.
EVANGELISTA. Des d’aleshores Pilat intentava
d’alliberar-lo.

CORAL
La vostra captivitat, Senyor, Fill de Déu,
Ens ha donat la llibertat,
La vostra presó és tron de gràcia,
Pàtria del creient;
Si vós no haguéssiu sofert l’esclavatge,
El nostre esclavatge seria etern.

RECITATIU (19, 12b)
EVANGELISTA. Però els jueus cridaven:

COR (19, 12c)
Si el deixes anar, no ets amic del Cèsar;
tot aquell qui es fa rei
es declara contra el Cèsar.

RECITATIU (19, 12d-15a)
EVANGELISTA. Pilat, sentint aquestes paraules,
dugué a fora Jesús i s’assegué al tribunal,
al lloc anomenat (en grec) Litóstrotos,
i en hebreu Gabbatà.
Era el divendres, dia de la Preparació de la Pasqua,
cap al migdia. I diu als jueus:
PILAT. Aquí teniu el vostre rei!
EVANGELISTA. Però ells es posaren a cridar:

COR (19, 15b)
Fora, fora, crucifica’l.

RECITATIU (19, 15c)
EVANGELISTA. Pilat els digué:
PILAT. El vostre rei, haig de crucificar?
EVANGELISTA. Els grans sacerdots replicaren:

COR (19, 15d)
No tenim altre rei fora del Cèsar.

RECITATIU (19, 16-17)
EVANGELISTA. Llavors, els el va lliurar
perquè fos crucificat.
Prengueren, doncs Jesús,
i, portant-se ell mateix la creu, sortí cap el lloc
anomenat de la Calavera,
que en hebreu es diu Gòlgota.

 

Nr. 28. REZITATIV (18, 37-40a)
EVANGELIST. Da sprach Pilatus zu ihm:
PILATUS. So bist du dennoch ein König?
EVANGELIST. Jesus antwortete:
JESUS. Du sagst’s, ich bin ein König.
Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen,
daβ ich die Wahrheit zeugen soll.
Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.
EVANGELIST. Spricht Pilatus zu ihm:
PILATUS. Was ist Wahrheit?
EVANGELIST. Und da er das gesaget,
ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen:
PILATUS. Ich finde keine Schuld an ihm.
Ihr habt aber eine Gewohnheit, daβ ich euch einen losgebe;
wollt ihr nun, daβ ich euch der Juden König losgebe?
EVANGELIST. Da schrieen sie wieder allesamt und sprachen:

Nr. 29. CHOR (18, 40b)
Nicht diesen, diesen nicht, sondern Barrabam.

Nr. 30. REZITATIV (18, 40c-19, 1)
EVANGELIST. Barrabas aber war ein Mörder.
Da nahm Pilatus Jesum und geiβelte ihn.

Nr. 31. ARIOSO (BASS)
Betrachte, meine Seel’, mit ängstlichem Vergnügen,
Mit bitt’rer Lust und halb beklemmt von Herzen,
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen,
Wie dir aus Dornen, so ihn stechen,
Die Himmelsschlüsselblume blüht;
Du kannst viel süβe Frucht von seiner Wermut brechen,
Drum sieh’ ohn’ Unterlaβ auf Ihn.

Nr. 32. ARIE (TENOR)
Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
In allen Stücken
Dem Himmel gleiche geht!
Daran, nachdem die Wasser wogen
Von unsrer Sündflut sich verzogen,
Der allerschönste Regenbogen
Als Gottes Gnadenzeichen steht!

Nr. 33. REZITATIV (19, 2-3a)
EVANGELIST. Und die Kriegsknechte flochten eine
Krone von Dornen, und setzten sie auf sein Haupt und
legten ihm ein Purpurkleid an,
und sprachen:

Nr. 34. CHOR (19, 3b)
Sei gegrüβet, lieber Judenkönig!

Nr. 35. REZITATIV (19, 3c-6a)
EVANGELIST. Und gaben ihm Backenstreiche.
Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen:
PILATUS. Sehet, ich führe ihn heraus zu euch,
daβ ihr erkennet, daβ ich keine Schuld an ihm finde.
EVANGELIST. Also ging Jesus heraus,
und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid, und er sprach zu ihnen:
PILATUS. Sehet, welch ein Mensch!
EVANGELIST. Da ihn die Hohenpriester
und die Diener sahen, schrien sie und sprachen:

Nr. 36. CHOR (19, 6b)
Kreuzige, kreuzige!

Nr. 37. REZITATIV (19, 6c-7a)
EVANGELIST. Pilatus sprach zu ihnen:
PILATUS. Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn;
denn ich finde keine Schuld an ihm!
EVANGELIST. Die Juden antworteten ihm:

Nr. 38. CHOR (19, 7b)
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er
sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.

Nr. 39. REZITATIV (19, 8-12a)
EVANGELIST. Da Pilatus das Wort hörete,
fürchtet’ er sich noch mehr; und ging wieder hinein
in das Richthaus, und spricht zu Jesu:
PILATUS: Von wannen bist du?
EVANGELIST. Aber Jesus gab ihm keine Antwort.
Da sprach Pilatus zu ihm:
PILATUS. Redest du nicht mit mir? Weiβest du nicht,
daβ ich Macht habe, dich zu kreuzigen,
und Macht habe, dich loszugeben?
EVANGELIST. Jesus antwortete:
JESUS. Du hättest keine Macht über mich,
wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben;
darum, der mich dir überantwortet hat,
der hat’s gröβ’re Sünde.
EVANGELIST. Von dem an trachtete Pilatus,
wie er ihn loslieβe.

Nr. 40. CHORAL
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
Ist uns die Freiheit kommen,
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
Die Freistatt aller Frommen;
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein;
Müβt’ unsre Knechtschaft ewig sein.

Nr. 41. REZITATIV (19, 12b)
EVANGELIST. Die Juden aber schrieen und sprachen:

Nr. 42. CHOR (19, 12c)
Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht,
denn wer sich zum Könige machet,
der ist wider den Kaiser.

Nr. 43. REZITATIV (19, 12d-15a)
EVANGELIST. Da Pilatus das Wort hörete,
führete er Jesum heraus, und setzte sich auf den Richtstuhl,
an der Stätte, die da heiβet Hochpflaster,
auf Ebräisch aber: Gabbatha.
Es war aber der Rüsttag in Ostern,   
um die sechste Stunde; und er spricht zu den Juden:
PILATUS. Sehet, das ist euer König.
EVANGELIST. Sie schrieen aber:

Nr. 44. CHOR (19, 15b)
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

Nr. 45. REZITATIV (19, 15c)
EVANGELIST. Spricht Pilatus zu ihnen:
PILATUS. Soll ich euren König kreuzigen?
EVANGELIST. Die Hohenpriester antworteten:

Nr. 46. CHOR (19, 15d)
Wir haben keinen König, denn den Kaiser.

Nr. 47. REZITATIV (19, 16-17)
EVANGELIST. Da überantwortete er ihn,
daβ er gekreuziget würde.
Sie nahmen aber Jesum und führeten ihn hin.                         
Und er trug sein Kreuz, und ging hinaus zur Stätte,
die da heiβet Schädelstätt’,
welche heiβet auf Ebräisch: Golgatha.

 

IV. CRUCIFIXIÓ i MORT de JESÚS

ÀRIA DE BAIX AMB COR
SOLO. De pressa, ànimes atribolades,
Sortiu de la vostra fossa de màrtirs,
De pressa
COR. Cap a on?
SOLO. Cap el Gòlgota!
Preneu les ales de la fe,
Voleu
COR. Cap a on?
SOLO. Cap al turó de la Creu.
Allà floreix la vostra salvació.

RECITATIU (19, 18-21a)
EVANGELISTA. On el van crucificar, junt amb uns
altres dos, posats a banda i banda, i Jesús al mig.
Pilat va escriure també un rètol, i el féu posar sobre la creu.
Duia escrit: Jesús de Natzaret, rei dels jueus
Aquest rètol, el llegiren molts dels jueus, perquè el lloc
on Jesús fou crucificat era a prop de la ciutat,
i era escrit en hebreu,
llatí i grec.
Aleshores els grans sacerdots dels jueus digueren a Pilat:

COR (19, 21b)
No escriguis: El rei dels jueus, sinó que ell
va dir: Sóc rei dels jueus.

RECITATIU (19, 22)
EVANGELISTA. Pilat va respondre:
PILAT. Allò que he escrit,
ja ho he escrit.

CORAL
Sols la creu i el vostre nom,
fan llum en tota hora i moment al fons del meu cor,
I això m’omple de joia.
Per consolar la meva angoixa, feu-me present, Crist Senyor,
que heu vessat pacientment la vostra sang fins a la mort.

RECITATIU (19, 23-24a)
EVANGELISTA. El soldats,
quan hagueren crucificat Jesús, li prengueren el mantell,
i en feren quatre parts,
una per a cada soldat, a més de la
túnica. Però la túnica era sense costura,
teixida tota de dalt a baix.
Es digueren, doncs, entre ells:

COR (19, 24b)
No l’esquincem, sinó sortegem-la,
a veure de qui serà.

RECITATIU (19, 24c-27a)
EVANGELISTA. Per tal que es complís l’Escriptura:
S’han repartit el meu vestit
i s’han fet a la sort el meu mantell.
Això, doncs, és el que feren els soldats.
Estaven prop de la creu de Jesús la seva mare
i la germana de la seva mare,
Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena.
En veure Jesús la mare i, al seu costat,
el deixeble que estimava, digué a la mare:
JESÚS. Dona, aquí teniu el vostre fill.
EVANGELISTA. Després digué al deixeble:
JESÚS. Aquí tens la teva mare.

CORAL
Ell va estar pendent de tot
Fins a l’instant suprem,
S’ocupà de la seva mare,
Li donà un protector.
Oh, home, obra rectament,
Estima Déu i el proïsme,
Podràs morir en pau,
I sense angoixa.

RECITATIU (19, 27b-30a)
EVANGELISTA. I des d’aleshores
el deixeble la prengué a casa seva. Després d’això,
sabent Jesús que tot ja s’havia realitzat,
perquè es complís del tot l’Escriptura, va dir:
JESÚS. Tinc set.
EVANGELISTA. Hi havia allí un vas ple de vinagre.
Van clavar, doncs, en una llança una esponja xopa de vinagre,
i la hi van acostar a la boca.
Quan hagué pres el vinagre, digué:
JESÚS. Tot s’ha acomplert.

ÀRIA DE CONTRALT
Tot s’ha acomplert!
Oh consol de l’ànima torbada;
A la nit de dolor
Ja li arriben les darreres hores.
L’heroi de Judà venç amb el seu poder
I conclou la lluita.
Tot s’ha acomplert!

RECITATIU (19, 30b)
EVANGELISTA. I, inclinant el cap, va lliurar l’esperit.

Breu Silenci

ÀRIA DE BAIX AMB COR
SOLO. Salvador estimat, deixeu que us pregunti
Ara que vós en creu
Heu dit: Tot s’ha acomplert!
Em lliuraré de la mort?
Per la vostra Passió i mort, podré arribar
Al Regne del Cel?
Ja ha estat redimit tot el món?
L’agonia no us deixa respondre,
Però inclineu el cap
I en silenci dieu: Sí!
COR. Jesús, vós que vau morir,
I ara viviu per sempre,
En el trànsit de la mort
No he de mirar
Més que a vós,  
O Senyor, redemptor meu!
Sols doneu-me el que per a mi heu guanyat,
No demano res més.

 IV. KREUZIGUNG und TOD JESU

Nr. 48. ARIE MIT CHOR (BASS)
SOLO. Eilt, ihr angefocht’nen Seelen,
Geht aus euren Marterhöhlen,
Eilt,
CHOR. Wohin?
SOLO. Nach Golgatha!
Nehmet an des Glaubens Flügel,
Flieht,
CHOR. Wohin?
SOLO. Zum Kreuzeshügel.
Eure Wohlfahrt blüth allda.

Nr. 49. REZITATIV (19, 18-21a)
EVANGELIST. Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm
zween Andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne.
Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz,
und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König!                                                                  
Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Stätte
war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist.
Und es war geschrieben auf ebräische,
griechische und lateinische Sprache.
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilato:

Nr. 50. CHOR (19, 21b)
Schreibe nicht: der Juden König, sondern daβ er
gesaget habe: Ich bin der Juden König!

Nr. 51. REZITATIV (19, 22)
EVANGELIST. Pilatus antwortet:
PILATUS. Was ich geschrieben habe,
das habe ich geschrieben.

Nr. 52. CHORAL
In meines Herzens Grunde,
dein Nam’ und Kreuz allein Funkelt allzeit und Stunde,
Drauf kann ich fröhlich sein.
Erschein mir in dem Bilde zu Trost in meiner Not, Wie Du, Herr Christ,
so milde dich hast geblut’t zu Tod.

Nr. 53. REZITATIV (19, 23-24a)
EVANGELIST. Die Kriegsknechte aber,
da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider
und machten vier Teile,
einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den
Rock. Der Rock aber war ungenähet,
von oben an gewürket durch and durch.
Da sprachen sie unter einander:

Nr. 54. CHOR (19, 24b)
Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen,
wes er sein soll.

Nr. 55. REZITATIV (19, 24c-27a)
EVANGELIST. Auf daβ erfüllet würde die Schrift,
die da saget: Sie haben meine Kleider unter sich geteilet
und haben über meinen Rock das Loos geworfen.
Solches taten die Kriegesknechte.
Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter
und seiner Mutter Schwester,
Maria, Cleophas Weib und Maria Magdalena.
Da nun Jesus seine Mutter sahe und den Jünger dabei stehen,
den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter:
JESUS. Weib! siehe, das ist dein Sohn!
EVANGELIST. Darnach spricht er zu dem Jünger:
JESUS. Siehe, das ist deine Mutter!

Nr. 56. CHORAL
Er nahm Alles wohl in Acht
In der letzten Stunde,
Seine Mutter noch bedacht’,
Setzt ihr ein’n Vormunde.
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
Stirb darauf ohn’ alles Leid,
Und dich nicht betrübe!

Nr. 57. REZITATIV (19, 27b-30a)
EVANGELIST. Und von Stund’an nahm
sie der Jünger zu sich.Darnach,  
als Jesus wuβte, daβ schon alles vollbracht war,
daβ die Schrift erfüllet würde, spricht er:
JESUS. Mich dürstet!
EVANGELIST. Da stund ein Gefäβe voll Essigs.
Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig,
und legten ihn um einen Isoppen, und hielten es ihm dar zum Munde.
Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:
JESUS. Es ist vollbracht.

Nr. 58. ARIE (ALT)
Es ist vollbracht!
O Trost für die gekränkten Seelen;
Die Trauernacht
Läβt mich die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht,
Und schlieβt den Kampf.
Es ist vollbracht!

Nr. 59. REZITATIV (19, 30b)
EVANGELIST. Und neigte das Haupt und verschied.

Kurze Stille

Nr. 60. ARIE MIT CHOR (BASS)
SOLO. Mein teurer Heiland, laβ dich fragen,
Da du nunmehr an’s Kreuz geschlagen,
Und selbst gesaget: Es ist vollbracht!
Bin ich vom Sterben frei gemacht?
Kann ich durch deine Pein und Sterben
Das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen,
Doch neigest du das Haupt
Und sprichst stillschweigend: Ja!
CHOR. Jesu, der du warest tot,
Lebest nun ohn’ Ende,
In der letzten Todesnot
Nirgend mich hinwende,
Als zu dir, der mich versühnt,
O mein trauter Herre!
Gib mir nur, was du verdient,
Mehr ich nicht begehre.

RECITATIU (Mt 27, 51-52)
EVANGELISTA. Aleshores el vel del temple
s’esquinçà en dos de dalt a baix,
la terra tremolà, les roques s’esberlaren,
els sepulcres s’obriren i molts cosos dels sants
(que hi reposaven) van ressuscitar.

ARIÓS DE TENOR
Cor meu, mentre que tot el món
També pateix la Passió de Jesús,
El sol es vesteix de dol,
El vel del temple s’esquinça, les roques s’esberlen,
La terra tremola, s’obren els sepulcres
Veient el Creador en la fredor de la mort:
Què és el que vols fer?

ÀRIA DE SOPRANO
Desfes-te, cor meu, en rius de llàgrimes
En homenatge a l’Altíssim.
Conta a cel i terra el teu dolor,
El teu Jesús és mort!

RECITATIU (19, 31-37)
EVANGELISTA. Els jueus, com que
era (divendres) el dia de la Preparació,
perquè no restessin a la creu els cossos el dissabte,
més quan en aquell dissabte s’esqueia una gran diada,
demanaren a Pilat que els trenquessin les cames
i els traguessin.
Hi anaren, doncs, els soldats, i trencaren les cames del primer
i de l’altre que havia estat crucificat amb ell;
però, en arribar a Jesús, com que el van veure ja mort,  
no li trencaren les cames,
sinó que un dels soldats li travessà el costat
amb una llança, i a l’instant en sortí sang i aigua.
I el qui ho ha vist, n’ha donat testimoniatge,
i el seu testimoniatge és verídic, i aquell sap
que diu veritat, perquè vosaltres també cregueu.
Aquests fets s’han esdevingut
per tal que es complís l’Escriptura:
No se li ha de trencar cap os.
I encara una altra Escriptura diu:
Miraran aquell que han traspassat.

CORAL
Ajudeu-nos, oh Crist, Fill de Déu,
Amb la vostra amarga Passió,
Perquè sent-vos constantment fidels
Puguem evitar tot mal,
I ens siguin fecundes la vostra mort i les seves causes,
Per això, encara que amb pobresa i humilitat,
Us oferim el nostre sacrifici.   

Nr. 61. REZITATIV (Mt 27, 51-52)
EVANGELIST. Und siehe da, der Vorhang im Tempel
zerriβ in zwei Stück von oben an bis unten aus.
Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrisen,
und die Gräber täten sich auf,
und stunden auf viele Leiber der Heiligen!

Nr. 62. ARIOSO (TENOR)
Mein Herz, indem die ganze Welt
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
Die Sonne sich in Trauer kleidet.
Der Vorhang reiβt, der Fels zerfällt,
Die Erde bebt, die Gräber spalten,
Wie sie den Schöpfer sehn erkalten:
Was willt du deines Ortes tun?

Nr. 63. ARIE (SOPRAN)
Zerflieβe, mein Herze, in Fluten der Zähren
Dem Höchten zu Ehren.
Erzähle der Welt und dem Himmel die Not,
Dein Jesus ist tot!

Nr. 64. REZITATIV (19, 31-37)
EVANGELIST. Die Juden aber,
dieweil es der Rüsttag war,
daβ nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbath über
(denn desselbigen Sabbathtags war sehr groβ),
baten sie Pilatum, daβ ihre Beine gebrochen
und sie abgenommen würden.
Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine
und dem andern, der mit ihm gekreuziget war.
Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, daβ er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht,
sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite
mit einem Speer, und alsobald ging Blut and Wasser heraus.
Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget,
und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiβ,
daβ er die Wahrheit saget, auf daβ ihr glaubet.
Denn solches ist geschehen,
auf daβ die Schrift erfüllet würde:
Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen.
Und abermal spricht eine andere Schrift:
Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben.

Nr. 65. CHORAL
O hilf, Christe, Gottes Sohn,
Durch dein bitt’res Leiden,
Daβ wir dir stets untertan
All’ Untugend meiden,
Deinen Tod und sein Ursach’ fruchtbarlich bedenken,
Dafür, wie wohl arm und schwach,
Dir Dankopfer schenken.     

V. SEPULTURA

RECITATIU (19, 38-42)
EVANGELISTA. Després d’això, Josep d’Arimatea,
que era deixeble de Jesús, però d’amagat per por del jueus,
demanà a Pilat d’endur-se el cos de Jesús.
Pilat li ho concedí.
Hi anà, doncs i se l’endugué.
Hi anà també Nicodem,
el qui primerament l’havia anat a trobar de nit,
portant una mescla de mirra i àloe, cosa de cent lliures.
Prengueren, doncs, el cos de Jesús
i l’amortallaren amb faixes juntament amb els perfums,
tal com és costum d’enterrar entre els jueus.
Hi havia un hort a l’indret on havia estat crucificat,
i a l’hort un sepulcre nou, on encara no havia estat posat ningú.
Allà, doncs, a causa de la Preparació dels jueus,
van dipositar Jesús, perquè el sepulcre es trobava a prop.

COR
Santes despulles, descanseu en pau
Que ja no us ploro més,
Descanseu en pau i feu-me reposar a mi.
El sepulcre en què us trobeu
Ja no embolca cap més sofriment,
M’obre les portes del Cel i em barra les de l’infern.

CORAL
Ah Senyor, quan m’arribi l’hora,
que els vostres àngels estimats
portin la meva ànima al si d’Abraham,
Mentre el cos al seu jaç
Descansa dolçament, sense turments ni penes,
Fins el dia del judici!
Llavors desperteu-lo de la mort,
Perquè els meus ulls us puguin contemplar
Amb tota la joia, oh Fill de Déu,
Salvador meu i Tron de misericòrdia!
Jesucrist Senyor, escolteu la meva súplica
I us lloaré eternament!   

V. GRABLEGUNG

Nr. 66. REZITATIV (19, 38-42)
EVANGELIST. Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia,
der ein Jünger Jesu war (doch heimlich aus Furcht vor den Juden),
daβ er möchte abnehmen den Leichnam Jesu.
Und Pilatus erlaubete es.
Derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab.
Es kam aber auch Nikodemus,
der vormals in der Nacht zu Jesu kommen war,
und brachte Myrrhen und Aloen unter einander bei hundert Pfunden.
Da nahmen sie den Leichnam Jesu,
und bunden ihn in leinen Tücher mit Spezereien,
wie die Juden pflegen zu begraben.
Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten,  
und im Garten ein neu Grab, in welches Niemand je gelegen war.
Daselbst hin legten sie Jesum,
um des Rüsttags willen der Juden,dieweil das Grab nahe war.

Nr. 67. CHOR
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine,
Ruht wohl, und bringt auch mich zur Ruh’.
Das Grab, so euch bestimmet ist
Und ferner keine Not umschlieβt,
Macht mir den Himmel auf, und schlieβt die Hölle zu.

Nr. 68. CHORAL
Ach Herr,
laβ dein lieb’ Engelein am letzten End’
die Seele mein in Abrahams Schoβ tragen,
Den Leib in sein’m Schlafkämmerlein
Gar sanft, ohn ein’ge Qual und Pein,
Ruhn bis am Jüngsten Tage!
Alsdann vom Tod erwecke mich,
Daβ meine Augen sehen dich
In aller Freud’, o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron!
Her Jesu Christ, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

 

 

 

 

  Traducció utilitzada per la Coral Canticela.

 Cedida per Agustí Casals. Editada per J.M. Serra

 Catalunya, 2011

 

CataBach.com

La pàgina en català de JS Bach

SOLI BACHIO GLORIA